شرکت کشتیرانی دریای آرام آماتیس

روش های حمل و نقل

چه در حال صادرات یا واردات باشید

کار با شرکت کشتیرانی دریای آرام آماتیس شما را به شبکه ای از کارشناسان در بیش از 50 دفتر متصل می کند، برنامه ریزی برای +260 مسیر جهانی به 520 بندر در بیش از 155 کشور، و ما متعهد به ارائه نرخ های رقابتی و بهترین زمان حمل و نقل هستیم.

محموله خشک

محموله پروژه ای

محموله reefer