شرکت کشتیرانی دریای آرام آماتیس

راه های حمل نقل هوایی

در پاسخ به تقاضای مشتری

مجموعه دریاى آرام آماتیس این افتخار را دارد تا حمل
محموله هاى هوایى شما را نیز از طریق شرکت هاى
هواپیمایى عضو سازمان بین المللى هوایى با بهترین قیمت
ممکن به عهده گیرد.

ارسال هوایى بار کارگو:

حمل هوایى سرویس کارگو براى تجار بین المللى مى باشد که ماهیت محموله هایشان تجارى باشد، شرکت دریاى آرام آماتیس با کمترین قیمت مى تواند این سرویس را به تجار گرامى ارائه دهد.

ارسال هوایى بار اکسپرس

حمل هوایى بار اکسپرس براى آن دسته از عزیزانى میباشد که تصمیم دارند محموله خود را در سریع ترین زمان ممکن با کمترین هزینه دریافت کنند که این سرویس نیز در شرکت دریاى آرام آماتیس قابل ارائه مى باشد.